JORNADA EXTENDIDA: INGLÉS

chudai is zersdei            of eipril

Today is thursday 21th of april

hoy   es jueves     21   de abril

Activiti

Activity

Actividad

  lisen    and rait    de voguels

I) Listen and write the vowels

  escucha y escribe las vocales

A – E – I – O – U

lisen       and  rait    de  alfabet

II) Listen and write the alphabet

  escucha y escribe las abecedario

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z